بروشور 97

دومین همایش چشم انداز توسعه روابط ایران و چین

بررسی ظرفیت های ارتباطات بین مردمی در چارچوب ایده ی یک کمربند  یک راه

دانلود بروشور