بیانیه پایانی دومین همایش چشم انداز توسعه روابط ایران و چین

باسمه تعالی

بیانیه پایانی دومین همایش چشم انداز توسعه روابط ایران و چین

eet

مناسبات ایران و چین از نگاه سیاسی و روابط رسمی دیپلماتیک ، به همت رهبران دو کشور در سطح قابل قبولی قرار دارد. اما این مناسبات دارای ظرفیت های بالقوه ای است که می تواند بسیار بالا تر از ان چیزی باشد که اینک شاهد آن هستیم. روابط ایران و چین از جهت اقتصادی و فرهنگی و گردشگری هنوز گنجایش توسعه زیادی دارد که بدلیل فقدان سازو کار لازم و فراز و نشیب های موسمی از ثبات و پویایی لازم برخوردار نیست.

   به نظر می رسد دوطرف باید اقدامات موثرتری را برای رفع این مشکلات به عمل آورند. همکاری های دو جانبه در قالب جاده ابریشم و نیز دیپلماسی عمومی و گردشگری می تواند برای اثر بخش تر کردن مناسبات دو قدرت آسیایی و ایجاد شرایط مساعد تر مفید باشد.
اقداماتی نظیر:
  • تبادل هیاتهای تجاری درعرصه گردشگری در دوبخش دولتی وخصوصی و باز تعریف نقش و جایگاه گردشگری میان ایران و چین با بررسی و تقویت ظرفیت های مردمی..
  • ایجاد یک مکانیزم موثر برای تبادل اطلاعات بروز وشناخت فرصتهای موجود در دو کشور با هدف تعمیق شناخت دو طرف با تکیه بر ظرفیت ها و فرصت های ایده یک جاده – یک کمربند.
  • شناساندن توانایی وتکنولوژی چین به بازرگانان ومردم و شرکتهای ایرانی و آشنا ساختن شرکت های چینی  نسبت به سطح فناوری ، توانائیها وظرفیتهای واقعی ایران .
  • توسعه همکاریهای بخشهای خصوصی اقتصادی دو کشور وتقویت روابط در صنایع کوچک ومتوسط چین وایران در پهنه جغرافیائی جاده ابریشم.
  • تجدید ساختارو سازه های گردشگری دو کشورو حمایت و تقویت بخش خصوصی جهت تسهیل رفت و آمدها.
  • ایجاد شرایط تسهیلاتی ویزائی و ترددی و مسافرتی برای تشویق آژانس ها و گردشگران دو طرف.
  • یافتن فضاهای همکاری جدی تر دو طرف درزمینه های حرفه ای و مردمی برای اقتصادی تر کردن سفرها در عرصه تجارت و گردشگری.
  • تدوین قوانین و مقررات حمایتی برای فراهم آوری بهبود محیط کسب و کار در عرصه گردشگری.
   امید است که با فضای همکاری و تفاهمی که در دومین همایش پر ثمرچشم انداز توسعه روابط شاهد بودیم و با تلاش و پیگیری دبیرخانه همایش و حمایت انجمن های دوستی دو کشور قادر شویم سطح مراودات و رفت و امدهای توریستی و تخصصی میان مردم دو کشور را توسعه ببخشیم و هر ساله شاهد شناخت بیشتر و همکاری گسترده تر میان مردم و صاحبان صنایع و مشاغل ایران و چین باشیم.
 دبیرخانه همایش – ایران – تهران