کتاب دومین همایش چین ایران سال 97

chiniran2
کتاب دومین همایش چشم انداز توسعه روابط ایران و چین

بررسی ظرفیت های ارتباطات بین مردمی در چارچوب ایده ی یک کمربند  یک راه

دانلود کتاب