اعضای شورای سیاست گذاری

  • جناب آقای محمدی(رئیس انجمن دوستی ایران و چین)
  • جناب آقای جعفری(عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن دوستی ایران و چین)
  • جناب آقای دکتر وردی نژاد(سفیر اسبق ایران در چین)
  • جناب آقای دکتر توانا (  نایب رئیس انجمن دوستی ایران و چین )
  • سرکار خانم عارفه وردی نژاد ( مدیر عامل و عضو هیات مدیره موسسه نام آوران افق فرداد )
  • سرکار خانم صنوبر دوستعلی (رئیس هیات مدیره موسسه نام آوران افق فرداد)